Projecte Educatiu

El Projecte Educatiu de l’Escola Montserrat Solà (PEC) orienta una determinada manera d’acompanyar els processos personals i d’aprenentatge dels nens i les nenes, en un marc de convivència i col·laboració entre les diverses persones que formem part de la comunitat educativa. Els seus objectius descriuen les prioritats i els plantejaments educatius en termes d’equitat, de coeducació, de convivència, d’inclusió i d’atenció a la diversitat.

Des dels inicis de l’escola, ens plantegem un projecte creatiu, optimista i ampli, susceptible als canvis socials i que contribueixi favorablement a transformar el sentit de l’educació a les nostres escoles.

Té la voluntat de ser un projecte a l’abast de tothom, que ofereixi oportunitats i situacions al servei de tots els nens i les nenes, a favor del desenvolupament de les seves habilitats, capacitats i competències, que els permeti actuar amb autonomia, criteri i responsabilitat, en el marc de les diverses experiències socials de la vida i amb respecte pels valors del pluralisme, de la comprensió mútua i de la pau[1].

Un document que vertebra el conjunt de decisions i actuacions de l’escola

Dins del marc de l’autonomia de centres el PEC, és l’element que vertebra el conjunt de decisions i actuacions de l’escola que es concreten en els diversos documents de gestió del centre. És un document viu que ha anat desenvolupant-se a mida que l’escola ha anat creixent. La seva revisió i actualització serà primordial per fer atenció a les necessitats del context i del moment present.

Volem que el nostre projecte esdevingui una experiència gratificant, rica i motivadora per a cadascun dels nens i les nenes, les seves famílies, els mestres i tota la comunitat educativa.

“Sentir, pensar i aprendre és viure
i viure és comprendre la realitat per millorar-la”


[1] (Delors, Jacques [et al.]. «Els quatre pilars de l’educació». A: Educació: hi ha un tresor amagat a dins. Informe per a la UNESCO de la Comissió Internacional sobre Educació per al Segle XXI. Centre UNESCO de Catalunya, 1996, p. 75-85).