Projecte de Ciències

El projecte de ciències està molt relacionat amb el Projecte Escola Verda. Considera els següents aspectes:

 • La necessitat que mostren els nens i les nenes en experimentar i manipular amb materials diversos per construir el coneixement.
 • El treball a partir de la reflexió, la investigació i l’anàlisi per arribar a elaborar conclusions amb significat.Els processos de recerca i la utilització de diverses fonts d’informació.
 • L’elaboració de bones preguntes sobre fets i fenòmens de l’entorn per adquirir major comprensió i avançar en una actitud crítica i responsable en la relació amb el medi.
 • Ús del mètode científic.
 • El pas a l’abstracció com a forma d’expressió d’un procés d’aprenentatge fet.

Els projectes de treball i els processos d’aprenentatge que se’n derivin, neixen de la pròpia vida del grup. És una manera d’aprendre que prioritza l’acció i la relació com la base per a l’aprenentatge. De vegades sorgeixen d’un esdeveniment que succeeix en el nostre entorn o per una pregunta interessant o un element que aporta algú al grup… Altres és a proposta de l’equip de mestres, com per exemple el nom de les aules que totes elles tenen a veure amb un element del nostre entorn més immediat:

 • A les aules de petits els noms de les aules són els noms dels arbres del pati, la pomera i el cirerer (P3), el mandariner i el magraner (P4), l’ametller i l’olivera (P5).
 • A mitjans els noms tenen relació amb elements del barri: a primer El gegant de l’Havana i els gegants de Sant Simó, a segon la riera de Sant Simó i el Passeig del Callao i a tercer Les Cinc Sènies i l’Havana.

A més a més del nom de les aules, el programa del projecte de ciències el formen:

 • Els tallers de ciència i matemàtica:
  • Numeració i càlcul, geometria, mesura, relacions i canvi i estadística i atzar.
  • Els treballs d’investigació que poden ser a proposta dels nois i noies en base als propis interessos i a partir de les caixes d’investigació, el seguiment d’hortalisses i plantes (hort de l’escola) i l’estudi del cicle vital d’un animal.
 • El programa de fruita a l’escola.
 • L’estadística de temperatura i temps atmosfèric diari.
 • La participació en la setmana de la ciència.
 • Les sortides al bosc, pel barri i la ciutat.
 • La concreció del projecte de ciències, forma part de la documentació del Projecte Curricular de Centre.