Projecte Pedagogia de les Arts

El projecte de la pedagogia de les arts esdevé un dels trets d’identitat de l’escola, un pilar sobre el qual es sustenta part de l’acció educativa i la concreció dels objectius expressats en el seu projecte pedagògic i en el desplegament del currículum.

L’art esdevé un itinerari amb grans possibilitats per proporcionar experiències veritablement significatives i afavoridores dels processos d’aprenentatge i de cohesió social en el context de la comunitat escolar. Transitar els camins de l’art ens ajuda a connectar amb el jo més profund, a créixer com a éssers humans i a descobrir tots els llenguatges que ens en són propis i que ens capaciten per a la comunicació i la relació amb les altres persones i amb l’entorn.

L’acompanyament del professorat haurà d’ajudar als nois i noies desenvolupar les pròpies possibilitats expressives, interpretatives i de relació mitjançant els llenguatges corporal, verbal, plàstic, musical i audiovisual. La interiorització i l’ús dels diversos llenguatges els donarà l’oportunitat de comunicar-se de manera ajustada als diversos contextos i situacions habituals, augmentar la seva capacitat creativa, d’autonomia, seguretat i les seves habilitats relacionals intrapersonals i interpersonals.

Despertar la capacitat creativa significa crear un clima que propiciï l’expressió i l’escolta de noves idees, de crear l’hàbit de buscar alternatives als problemes, d’encomanar la voluntat de millorar les coses, d’ensenyar a descobrir múltiples punts de vista, d’ajudar a adquirir l’autoestima suficient i deixar l’espai necessari perquè aflorin sensacions, sentiments i emocions individuals i col·lectives.Els continguts del projecte, si bé tenen una entitat pròpia, han de tenir relació amb la vida dels propis grups. Apareixen agrupats en els blocs següents:

  • Observar, escoltar i experimentar.
  • Parlar, expressar i comunicar.
  • Interpretar, representar i crear.

A cada nivell es concreta un programa determinat, amb la participació de professorat específic, de tal manera que al llarg de l’escolaritat els nens i les nenes tinguin l’oportunitat de descobrir les seves capacitats i interessos a partir de l’experiència amb diferents disciplines: música i dansa, visual i plàstica, teatre i literatura. En finalitzar l’Educació Primària, l’educació artística haurà estat un mitjà i una gran vivència que haurà contribuït favorablement a l’assoliment de les competències bàsiques de l’etapa.

L’art també ens arriba a través de les moltes manifestacions artístiques que es produeixen a la ciutat i al país. El coneixement de les produccions dels artistes i dels centres d’art formen part de la formació cultural i estètica i de la vinculació amb la pròpia comunitat social i cultural.Els objectius i el programa específic del projecte, així com els seus indicadors d’avaluació queden recollits en el document que forma part del Projecte Curricular de l’escola.


Espai d’Art

A l’espai d’art els nens i les nenes vénen a crear, a descobrir i a expressar-se a partir de diferents propostes plàstiques. És un espai on podem fer fang, dibuix al natural, autoretrat, collage, pintura mural, etc. Sempre d’una manera lliure, espontània i respectant els processos individuals de cada infant.

Per veure totes les fotografies, feu clic sobre la imatge